Làm rõ hơn 5 nội dung trong điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo

08:09 | 10/01/2022
(NXD) - Bộ Xây dựng vừa có Thông báo số 02/TB-BXD ngày 07/01/2022 về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045.

 

Theo đó, ngày 29/12/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045 (gọi tắt là Nhiệm vụ quy hoạch).
 
Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo nội dung Nhiệm vụ quy hoạch, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng thẩm định và Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã kết luận như sau:
 
Để hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch, Bộ Xây dựng lưu ý một số vấn đề sau: Cần rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý và cơ sở để lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo; làm rõ hơn nữa sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung theo 05 nội dung: (1) Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17/06/2015; (2) Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 02/12/2015; (3) Quy hoạch chi tiết cảng hàng không Côn Đảo đã được phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; (4) Phương án quản lý bền vững rừng Vườn Quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (5) Phương án đề xuất đầu tư cấp điện cho huyện Côn Đảo từ điện lưới quốc gia. 
 
Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra rằng, cần điều chỉnh tên gọi, thời hạn quy hoạch thành “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045” để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14.
 
Làm rõ vị trí, phạm vi của 16 đảo và phạm vi khu bảo tồn biển, vùng đệm biển trên bản đồ. Phạm vi lập quy hoạch cần thể hiện rõ theo phạm vi cần quản lý phát triển và đầu tư xây dựng.
 
Đảo Côn Lôn (Bà Rịa - Vũng Tàu).
 
Xác định các căn cứ lập quy hoạch theo các nhóm: Văn bản quy phạm pháp luật; các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; chiến lược, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; định hướng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và huyện Côn Đảo; các văn bản của UBND tỉnh; các tài liệu, số liệu liên quan. Đối với việc lập quy hoạch trong giai đoạn tới, cần làm rõ yêu cầu về khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, làm cơ sở lập quy hoạch.
 
Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cần làm rõ thêm đặc điểm chủ yếu trong phát triển Côn Đảo; đánh giá việc quản lý phát triển và thực hiện theo quy hoạch; phân tích, đánh giá hiện trạng pháp lý của các dự án trong phạm vi lập quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất; yêu cầu về bảo tồn di tích, bảo tồn sinh thái đến phát triển chung của Côn Đảo; các vướng mắc trong tổ chức quản lý và triển khai thực hiện theo quy hoạch đã được duyệt; các nội dung cần kiểm soát phát triển tại Côn Đảo.
 
Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thực trạng phát triển, bao gồm cả phát triển du lịch, Nhiệm vụ quy hoạch cần sơ bộ xác định các vấn đề cần giải quyết trong đồ án để đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch chất lượng cao, đặc sắc, tầm cỡ quốc tế với nhu cầu tham quan, tưởng niệm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; giữa tăng trưởng du lịch, yêu cầu tiếp cận nhanh, thuận tiện của du khách quốc tế và nội địa với những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch; giữa điều kiện hạn chế về quỹ đất, yêu cầu bảo vệ môi trường, di tích với nhu cầu, mong muốn phát triển nhiều chức năng tại Côn Đảo.
 
Phân tích làm rõ vị thế, mối quan hệ vùng của Côn Đảo trong vùng biển phía Nam của Tổ quốc về vị trí tiền tiêu, về an ninh quốc phòng, về hậu cần cho khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản và tránh trú bão cho tàu thuyền... các đặc điểm riêng biệt mang lợi thế cạnh tranh trong phát triển của Côn Đảo. Từ đó, xác định rõ tính chất, vai trò của Côn Đảo trong vùng Đông Nam Bộ, vùng thành phố Hồ Chí Minh, không gian biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống đô thị biển đảo; đảm bảo phát triển đô thị gắn với phát triển du lịch, bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt, bảo tồn sinh thái của vườn quốc gia trên đất liền và trên biển.
 
Về dự báo quy mô dân số cần được luận cứ trên cơ sở thực tiễn và đánh giá khả năng, sức chứa của đảo theo định hướng phát triển bền vững. Quy mô phát triển và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần phù hợp với yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn di tích.
 
Làm rõ các yêu cầu nghiên cứu về tính chất, cấu trúc đô thị - du lịch (du lịch cao cấp, đăc sắc, phù hợp, hài hòa với nhu cầu du lịch thăm quan, tưởng niệm khu di tích lịch sử và phát triển đô thị xanh, thông minh); yêu cầu đối với định hướng phát triển không gian (không đặt mục tiêu phát triển quy mô đô thị loại III), sử dụng đất đối với các khu vực chức năng, điểm nhấn trong không gian đô thị - du lịch Côn Đảo; xác định rõ các khu vực ưu tiên, khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo tồn, bảo vệ theo Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích đã được phê duyệt, khu vực đất quốc phòng, an ninh; nghiên cứu mối quan hệ không gian giữa khu vực phát triển dân cư, du lịch với khu vực cần bảo tồn; việc tổ chức quản lý thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt đối với các khu vực giao thoa giữa khu dân cư và khu di tích, vườn quốc gia nhằm đảm bảo phát triển hài hòa, gắn kết không gian phát triển trung tâm đô thị, điểm dân cư nông thôn, điểm du lịch dịch vụ và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Cần cân nhắc, nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng đối với đề xuất bố trí sân golf, đảm bảo phù hợp với điều kiện đất đai, môi trường và các đặc điểm đặc thù của Côn Đảo; yêu cầu về tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông, cấp nước, cấp điện, xử lý nước thải và chất thải rắn, nghĩa trang.
 
Bổ sung làm rõ nguồn vốn, kinh phí dự kiến lập quy hoạch theo quy định. Tiến độ lập quy hoạch cần nghiên cứu phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo chất lượng quy hoạch.
 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng giao Vụ Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với các Cục, Vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Theo thuyết minh tại Nhiệm vụ quy hoạch, Côn Đảo có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch với Vườn quốc gia Côn Đảo có diện tích gần 6.000ha bảo tồn rừng trên đất liền, 14.000ha bảo tồn biển và hệ thống công trình di tích lịch sử tại Côn Đảo đã được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Hiện nay, Côn Đảo đang được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia theo Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam.
 
Qua rà soát quá trình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo thời gian qua cho thấy xuất hiện những vấn đề tồn tại và những yếu tố mới tác động đến sự phát triển của Côn Đảo, đòi hỏi quy hoạch cần điều chỉnh kịp thời để làm cơ sở pháp lý xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án trọng điểm, đáp ứng nhu cầu đầu tư, yêu cầu về bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng nghiêm túc, có cơ sở; đã được lấy ý kiến các Bộ, ngành, hội nghề nghiệp và các ý kiến góp ý đã được UBND Tỉnh tiếp thu, giải trình đầy đủ. Về cơ bản, Nhiệm vụ quy hoạch đã đáp ứng được các nội dung theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng; xác định được các yêu cầu trong phân tích, đánh giá hiện trạng, dự báo, định hướng phát triển không gian, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
 
 
Theo Lý Ngọc Thanh/ Tạp chí Xây dựng
 
Link gốc: http://tapchixaydung.vn/quy-hoach-chung-xay-dung-con-dao-20201224000008865.html

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Ô đất có quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 18,4ha. Phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Mậu Tài; phía Tây Bắc giáp đường hiện có và trụ sở mới Huyện ủy - ...
13:31 | 18/01/2022
(NXD) - Trước sự chậm trễ của việc lập, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng và đồ án Quy hoạch phân khu sông Đuống, cử tri thành phố Hà Nội vừa có ki...
15:22 | 07/01/2022
(NXD) - Theo điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng mới đây do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, từ nay tới tháng 6/2022, các ngân hàng dự kiến ...
07:46 | 07/01/2022
(NXD) - Ngày 5/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố quyết định thành lập Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ để kiểm tra t...
14:24 | 06/01/2022
(NXD) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 2260/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá ...
16:27 | 05/01/2022
(NXD) - Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 20784/UBND-CN về Chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ du lịch và nhà...
16:24 | 05/01/2022
(NXD) - Bộ Xây dựng vừa có Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. Thông tư này, ...
13:04 | 05/01/2022
(NXD) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa uỷ quyền của Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật. Liên quan đến việc s...
07:34 | 05/01/2022
(NXD) - Ở cấp độ quy hoạch phân khu nói chung, thành phố đã cơ bản hoàn thành 66/68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (cấp 1). Còn Quy hoạch phân khu ...
20:46 | 03/01/2022
(NXD) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 329/KH-UBND nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Th...
07:24 | 03/01/2022

TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG

Cơ quan chủ quản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Giấy phép hoạt động cơ quan báo chí: Số 438/GP-BTTTT  do Bộ Thông tin và  Truyền thông cấp ngày 19/03/2012.

Giấy phép hoạt động trang điện tử:  112/GP-TTĐT do Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 08/07/2020.

Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng

Phó tổng biên tập: Nguyễn Xuân Hải, Trần Cường, Huỳnh Văn Hoàng

Tòa soạn: Số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hotline: 0912350145

Email: nguoixaydungdt@gmail.com

Đại diện tòa soạn phía Nam:

Huỳnh Văn Hoàng

Địa chỉ: Cao ốc số 8-12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (T8), P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP HCM.

Đại diện tòa soạn Miền Trung – Tây Nguyên:

Nguyễn Cửu Loan

Địa chỉ: Tầng 3, số 79 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng
icon up